Logo Notariat Polski

Kancelaria Notarialna

Justyna Mrozińska Notariusz

Opłaty

Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek 23% VAT.

Nadto w zależności od rodzaju dokonywanej czynności, notariusz pobiera i odprowadza do właściwego Urzędu Skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych lub podatek od spadków i darowizn.

W przypadku gdy czynność notarialna wiąże się z koniecznością dokonania wpisu do księgi wieczystej notariusz pobiera również opłatę sądową, którą odprowadza do właściwego Sądu.

Wysokość i rodzaje pobieranych opłat zależą od danej czynności notarialnej i są każdorazowo wyliczane przez notariusza.

Udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących czynnosci notarialnych jest bezpłatne.